Политика за поверителност | Дентално студио д-р Димитрови
Запазете час

Условия за ползване на https://drdimitrovi.com/

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените по–долу Условия за ползване.

 

Кой управлява този сайт ?

Този уебсайт се управлява от ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - ЕМАДЕНТ ООД, ЕИК 117602820, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. Кап. Маринов No 4, представлявано от управителя – Галина Димова, електронен адрес: office@drdimitrovi.com (Дентално студио д-р Димитрови).

Общи условия

Осъществявайки достъп до сайта на Дентално студио д-р Димитрови https://drdimitrovi.com/, наричан по-долу "Уебсайт" или „Сайт”, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на Сайта и че сте запознат с настоящите Условия за ползване и се задължавате да ги спазвате. В този смисъл, използвайки възможностите на Сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не ползвайте Уебсайта.

Разположената на Сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването на информацията, разположена на този Сайт, са изцяло за сметка на извършилите тези действия лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на Сайта, са базирани на външни източници. Ето защо, информацията на този Сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава.

Дентално студио д-р Димитрови не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този Сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

Дентално студио д-р Димитрови си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в Сайта.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Защита на авторското право върху материалите, публикувани на Сайта

Цялото съдържание на този Сайт е предмет на авторското право на Дентално студио д-р Димитрови. Всеки потребител на Сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този Сайт без предварително писмено разрешение на Дентално студио д-р Димитрови.

Информация за възможностите, които Ви дава Сайтът

Съгласявайки се с Условията за ползване, чрез Сайтът на Дентално студио д-р Димитрови, Вие имате възможност да запишете час за консултация и лечение при специалистите в Дентално студио д-р Димитрови. Може да го направите по телефон на номера +359 82 823 072 и +359 888 890 703 или по следния начин:

Избор в специална секция на Сайта на интернет адрес: https://drdimitrovi.com/kontakti на български език

или

https://drdimitrovi.com/en/contacts на английски език.

За записване на час по този начин, Вие трябва да попълните данните на потребителя, който ще ползва медицинските услуги на Дентално студио д-р Димитрови (имена, дата на раждане, адрес и данни за контакт), както и да се попълни във формата информацията за пациента съгласно зададените полета.

Защита на предоставените от Вас лични данни

Дентално студио д-р Димитрови е администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“).

Предвид, начините за записване на час, предложени Ви на Сайта, Дентално студио д-р Димитрови спазва строги правила при събирането, съхраняването и обработването на лични данни. В повечето случаи, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си /напр., когато попълвате формата за записване на час при наш специалист/.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас: имена, единен граждански номер, адрес, дата на раждане, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни - данни за здравословно състояние, които събираме за осигуряването на поисканите от Вас здравни грижи и лечение, както и за поставяне на медицинска диагноза.

Защо събираме Вашите лични данни

Дентално студио д-р Димитрови обработва Вашите лични данни със следните цели:

По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален преглед, промоционални кампании, както и да отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изследвания, лечение и медицинска диагноза, видео и звукозапис с цел Вашата защита и предоставяне на по- качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

По силата на законови и подзаконови актове, Дентално студио д-р Димитрови използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, вкл. Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на Уебсайта и комуникации.

Срок за съхраняване на Вашата информацията

Дентално студио д-р Димитрови съхранява цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Принципи при обработването на личните Ви данни

1. Принцип на прозрачност и информираност – Дентално студио д-р Димитрови събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.

2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на Вашето лечение), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка Дентално студио д-р Димитрови да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за маркетинг цели).

3. Принцип на ограничено събиране – Дентално студио д-р Димитрови събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.

4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – Дентално студио д-р Димитрови не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.

5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Дентално студио д-р Димитрови в съответствие с чувствителността на информацията.

Сигурност

Дентално студио д-р Димитрови предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства.

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Дентално студио д-р Димитрови няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Дентално студио д-р Димитрови не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на Сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този Сайт.

Права на потребителите относно личните им данни

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Дентално студио д-р Димитрови на личните Ви данни:

1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от Дентално студио д-р Димитрови информация за съхраняваните от Дентално студио д-р Димитрови за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Дентално студио д-р Димитрови обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.

3. Право на коригиране – право да поискате Дентално студио д-р Димитрови своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дентално студио д-р Димитрови неточни Ваши лични данни.

4. Право на изтриване (правото "да бъдеш забравен") – право да поискате Дентално студио д-р Димитрови да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента. Част от правото "да бъдеш забравен" е и задължението Дентално студио д-р Димитрови да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Дентално студио д-р Димитрови ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който Дентално студио д-р Димитрови трябва да провери верността им;

5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Дентално студио д-р Димитрови да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;

5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Дентално студио д-р Димитрови са законни.

6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Дентално студио д-р Димитрови и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

7. Право на възражение – по всяко време имате право да:

7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дентално студио д-р Димитрови при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Дентално студио д-р Димитрови да обработва личните данни отпада;

7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дентално студио д-р Димитрови за маркетинг цели.

8. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Дентално студио д-р Димитрови на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от Дентално студио д-р Димитрови в случаите, в които Дентално студио д-р Димитрови има друго правно основание за съхранението и обработката - законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, на в изпълнение на договор или при наличие на правен интерес.

9. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” No 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

Използване на бисквитки

С използването на Сайта https://drdimitrovi.com/ потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

Какво представляват "бисквитките"?

За да подобрим потребителското ви изживяване на Сайта и да предложим висококачествена услуга, от която се нуждаете, ние запазваме на Вашето устройство малки текстови файлове с данни, наричани "бисквитки". Те не служат на обработката на личните Ви данни, а ни позволяват да запаметим Вашите действия и предпочитания и други настройки за показване на съдържанието на Сайта за определен период от време. По този начин Ви улесняваме при последващо посещение на Сайта и не се налага да въвеждате всеки път подобни настройки, които се пазят и при преминаване от една страница към друга. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Защо използваме "бисквитки"?

"Бисквитките" не могат да бъдат използвани за обработка на лични данни, тъй като те не съдържат информация за идентифициране на потребителя. Данните, които се събират от "бисквитките", са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на Сайта.

"Бисквитките" не съдържат вирус и са напълно безопасни, тъй като не могат да повлияят на работата или конфигурацията на Вашия компютър.

Дентално студио д-р Димитрови се придържа стриктно към новите изисквания на българското законодателство и правото на Европейския съюз, относно обработката и съхранението на личните данни.

Контрол на "бисквитките" в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на "бисквитки" от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на "бисквитки" може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

© 2018 Дентално студио Д-р Димитрови, Русе Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev